برچسب: فستيوال ماردل پلاتا

اتفاق قابل توجه در مورد فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده»

حضور همزمان این فیلم در دو فستیوال رده Aطبق قوانین فستیوالهای جهانی رده A فیلم پذیرفته شده باید اولین پخش خود را در همان جشنواره داشته باشد در غیر اینصورت فستیوال از پذیرفتن فیلم معذور خواهد ماند اما به شکل…

مشاهده بیشتر